จัดรูปแบบข้อมูล JSON ให้อ่านง่ายด้วย Python

เวลาเรียกข้อมูลผ่าน API Web Service ผลลัพธ์ที่ได้ส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปแบบ json ซึ่งหลายครั้งจะแสดงเป็นข้อความยาวๆ อยู่ในบรรทัดเดียว

ทำให้เวลาทดสอบผ่าน command-line เช่นใช้คำสั่ง curl จะอ่านผลลัพธ์ค่อนข้างยาก ตัวอย่างเช่น

$ curl http://myapi.test
[{"id": 1, "name": "Alice"},{"id": 2, "name": "Bob"}]

เราสามารถใช้เครื่องหมาย | เพื่อส่งต่อผลลัพธ์ให้ python จัดรูปแบบข้อมูล json ตามตัวอย่างต่อไปนี้

$ curl http://myapi.test | python -m json.tool
[
  {
    "id": 1,
    "name": "Alice"
  },
  {
    "id": 2,
    "name": "Bob"
  }
]

ข้อมูลเพิ่มเติม