ติดตั้ง Laravel 7 บน Mac

หลังจาก ติดตั้ง Laravel Valet แล้ว ขั้นต่อไปมาดูวิธีการติดตั้ง Laravel 7 กัน

ใช้คำสั่ง cd เข้าไปในโฟลเดอร์ ~/Sites แล้วรันคำสั่ง composer เพื่อติดตั้ง Laravel โดยระบุให้ติดตั้งไว้ในโฟลเดอร์ blog

$ cd ~/Sites/
$ composer create-project --prefer-dist laravel/laravel blog
Installing laravel/laravel (v7.0.0)
 - Installing laravel/laravel (v7.0.0): Loading from cache
Created project in blog
...

ผลลัพธ์ไฟล์ที่ได้จากการติดตั้ง

$ cd blog/

$ ls -l
total 448
-rw-r--r--  1 supasin staff  4455 Mar 2 23:52 README.md
drwxr-xr-x  7 supasin staff   224 Mar 2 23:52 app
-rwxr-xr-x  1 supasin staff  1686 Mar 2 23:52 artisan
drwxr-xr-x  4 supasin staff   128 Mar 2 23:52 bootstrap
-rw-r--r--  1 supasin staff  1586 Mar 2 23:52 composer.json
-rw-r--r--  1 supasin staff 196266 Mar 8 22:30 composer.lock
drwxr-xr-x 16 supasin staff   512 Mar 2 23:52 config
drwxr-xr-x  6 supasin staff   192 Mar 2 23:52 database
-rw-r--r--  1 supasin staff  1013 Mar 2 23:52 package.json
-rw-r--r--  1 supasin staff  1140 Mar 2 23:52 phpunit.xml
drwxr-xr-x  7 supasin staff   224 Mar 2 23:52 public
drwxr-xr-x  6 supasin staff   192 Mar 2 23:52 resources
drwxr-xr-x  6 supasin staff   192 Mar 2 23:52 routes
-rw-r--r--  1 supasin staff   563 Mar 2 23:52 server.php
drwxr-xr-x  5 supasin staff   160 Mar 2 23:52 storage
drwxr-xr-x  6 supasin staff   192 Mar 2 23:52 tests
drwxr-xr-x 46 supasin staff  1472 Mar 8 22:30 vendor
-rw-r--r--  1 supasin staff   538 Mar 2 23:52 webpack.mix.js

ลองทดสอบด้วย browser โดยระบุที่อยู่ http://blog.test

Laravel 7 Welcome

ข้อมูลเพิ่มเติม