ติดตั้ง เซ็ตอัพ และทดลองใช้งาน tailwind เบื้องต้น

ลองมาดูวิธีการติดตั้ง เซ็ตอัพ และทดลองใช้งาน tailwind เบื้องต้นกัน

ติดตั้ง tailwind และแพ็คเกจที่เกี่ยวข้อง

สร้างโฟลเดอร์ สำหรับทดสอบ

$ cd ~/Sites/
$ mkdir tailwind
$ cd tailwind

เริ่มต้นสร้างไฟล์ package.json

$ npm init -y
Wrote to /Users/supasin/Sites/tailwind/package.json:

{
 "name": "tailwind",
 "version": "1.0.0",
 "description": "",
 "main": "index.js",
 "scripts": {
  "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"
 },
 "keywords": [],
 "author": "",
 "license": "ISC"
}

ใช้คำสั่ง npm install ติดตั้ง tailwind และแพ็คเกจอื่นๆ ที่ใช้ในการรันและประมวลผล css

$ npm install tailwindcss postcss-cli autoprefixer

เซ็ตอัพ tailwind

รันคำสั่ง npx tailwind init เพื่อสร้างไฟล์คอนฟิกของ tailwind สำหรับใช้ในการปรับแต่งค่าต่างๆ

$ npx tailwind init

  tailwindcss 1.2.0

  ✅ Created Tailwind config file: tailwind.config.js

สร้างไฟล์ postcss.config.js เพื่อใช้กำหนดปลั๊กอิน (css plugins) ที่เราจะใช้

$ vi postcss.config.js
module.exports = {
 plugins: [
  require('tailwindcss'),
  require('autoprefixer'),
 ]
}

สร้างไฟล์ tailwind.css ไว้ในโฟลเดอร์ย่อย css/

$ mkdir css

$ vi css/tailwind.css
@tailwind base;
@tailwind components;
@tailwind utilities;

แก้ไขไฟล์ package.json โดยภายใต้ scripts เพิ่มคำสั่ง build เพื่อใช้ในการประมวลผลไฟล์ tailwind.css

$ vi package.json
 ...
 "scripts": {
  "build": "postcss css/tailwind.css -o public/build/tailwind.css"
 },
 ...

ใช้คำสั่ง npm ระบุออปชัน run เพื่อรันคำสั่ง build ที่ถูกกำหนดไว้ภายใต้ script ในไฟล์ package.json

$ npm run build

> tailwind@1.0.0 build /Users/supasin/Sites/tailwind
> postcss css/tailwind.css -o public/build/tailwind.css

ผลลัพธ์ที่ได้จากการรันคำสั่ง npm run build จะถูกเก็บไว้ในไฟล์ public/build/tailwind.css

$ ls -l public/build/tailwind.css
-rw-r--r-- 1 supasin staff 1090219 Feb 8 11:12 public/build/tailwind.css

ทดลองใช้งาน tailwind เบื้องต้น

สร้างไฟล์ index.html ไว้ในโฟลเดอร์ public/ เพื่อทดสอบการแสดงผล โดยใช้ tailwind เป็น css stylesheet

<html lang="en">
<head>
 <meta charset="UTF-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
 <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
 <title>Document</title>
 <link rel="stylesheet" href="build/tailwind.css">
</head>
<body>
 <h1>
  Hello Tailwind!
 </h1>
</body>
</html>

ถ้าทดลองเปิดไฟล์ไฟล์ index.html ด้วย browser ก็จะได้ข้อความ Hello Tailwind! ในรูปแบบดีฟอลต์

ลองแก้ไข <h1> ในไฟล์ index.html โดยเพิ่ม class เพื่อกำหนดลักษณะของตัวอักษรโดยใช้ tailwind

 ...
 <h1 class="text-4xl font-bold text-center text-blue-500">
  Hello Tailwind!
 </h1>
 ...

ลองรีเฟรชใน browser เพื่อเปิดไฟล์ index.html อีกครั้ง

ตัวอย่างของผลลัพธ์ที่ได้

H1 with Tailwind Class

ข้อมูลเพิ่มเติม