มีอะไรใหม่บ้างใน Ubuntu Server 20.04 LTS

ubuntu.com

หลังจาก ติดตั้ง Ubuntu Server 20.04 LTS เรียบร้อยแล้ว ลองมาดูกันว่ามีอะไรใหม่บ้าง โดยในที่นี้จะขอกล่าวถึงเฉพาะแพ็คเกจที่อยู่ใน repository ของทาง Ubuntu เอง ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหรือรันเว็บไซต์

Linux Kernel 5.4

Ubuntu 20.04 อัพไปใช้ Linux Kernel เวอร์ชัน 5.4 ซึ่งเป็นเวอร์ชัน longterm ล่าสุดตอนนี้ โดยจะได้รับการอัพเดทปัญหา (bugfixes) ยาวถึงเดือนธันวาคม 2564 (https://www.kernel.org/category/releases.html)

$ uname -a
Linux u20 5.4.0-28-generic #32-Ubuntu SMP Wed Apr 22 17:40:10 UTC 2020 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux

Python 3

โดยดีฟอลต์ติดตั้งมาเฉพาะ Python 3 เป็นเวอร์ชันล่าสุด Python 3.8 แต่ก็ยังมีแพ็คเกจสำหรับติดตั้ง Python 2 อยู่

ทดลองรัน python 3 เพื่อแสดงข้อมูลเวอร์ชัน

$ python3 -V
Python 3.8.2

PHP 7.4

แพ็คเกจติดตั้ง PHP จะเป็นเวอร์ชัน 7.4 ล่าสุดตอนนี้

$ php

Command 'php' not found, but can be installed with:

sudo apt install php7.4-cli

ทดลองติดตั้ง php

$ sudo apt install -y php7.4-cli

$ php -v
PHP 7.4.3 (cli) (built: Mar 26 2020 20:24:23) ( NTS )
Copyright (c) The PHP Group
Zend Engine v3.4.0, Copyright (c) Zend Technologies
  with Zend OPcache v7.4.3, Copyright (c), by Zend Technologies

MySQL 8

แพ็คเกจ MySQL ถูกอัพเดทเป็นเวอร์ชัน 8.0

$ mysqld

Command 'mysqld' not found, but can be installed with:

sudo apt install mysql-server-core-8.0   # version 8.0.19-0ubuntu5, or
sudo apt install mariadb-server-core-10.3 # version 1:10.3.22-1ubuntu1

ทดลองติดตั้ง MySQL Server

$ sudo apt install -y mysql-server

ทดลองรันคำสั่ง mysql เพื่อเชื่อมต่อเข้า MySQL Server

$ sudo mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 11
Server version: 8.0.19-0ubuntu5 (Ubuntu)

Copyright (c) 2000, 2020, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql>

Nginx 1.17

แพ็คเกจ nginx เป็นเวอร์ชัน 1.17

$ nginx

Command 'nginx' not found, but can be installed with:

sudo apt install nginx-core  # version 1.17.10-0ubuntu1, or
sudo apt install nginx-extras # version 1.17.10-0ubuntu1
sudo apt install nginx-full  # version 1.17.10-0ubuntu1
sudo apt install nginx-light  # version 1.17.10-0ubuntu1

ทดลองติดตั้ง nginx

$ sudo apt install -y nginx

ทดลองรัน nginx เพื่อแสดงเวอร์ชัน

$ nginx -v
nginx version: nginx/1.17.10 (Ubuntu)

Node.js 10

แพ็คเกจ nodejs จะเป็นเวอร์ชัน 10 ซึ่งถือว่าค่อนข้างใหม่ใช้งานได้เลย ไม่ต้องติดตั้ง repository เพิ่มเติมจากทาง nodejs

$ node

Command 'node' not found, but can be installed with:

sudo apt install nodejs

ทดลองติดตั้ง nodejs

$ sudo apt install -y nodejs

ทดลองรัน node

$ node -v
v10.19.0

ส่วน npm ต้องติดตั้งแพ็คเกจต่างหาก

$ sudo apt install -u npm

ทดลองรัน npm

$ npm -v
6.14.4

MongoDB 3.6

แพ็คเกจ MongoDB ยังเป็นเวอร์ชัน 3.6 อยู่ แนะนำให้ติดตั้งจาก Install MongoDB Community Edition on Ubuntu แทน

Docker 19

แพ็คเกจ Docker เป็นเวอร์ชัน 19 ซึ่งเป็นเวอร์ชันล่าสุด

$ docker

Command 'docker' not found, but can be installed with:

sudo apt install docker.io

ทดลองติดตั้ง Docker

$ sudo apt install -y docker.io

ทดลองรัน docker

$ docker -v
Docker version 19.03.8, build afacb8b7f0

ข้อมูลเพิ่มเติม